SLOVNÍČEK

Zkratky a vysvětlivky

(OR)
Podle ustanovení 1.34 a 1.37 Plánu přidělení kmitočtových pásem znamená označení (OR) u letecké pohyblivé služby nebo družicové letecké pohyblivé služby komunikace týkající se letové koordinace především mimo národní a mezinárodní letové cesty; anglicky Off Route. Pozn.: Opakem je (R).
(R)
Podle ustanovení 1.33 a 1.36 Plánu přidělení kmitočtových pásem znamená označení (R) u letecké pohyblivé služby nebo družicové letecké pohyblivé služby komunikace týkající se bezpečnosti a pravidelnosti letu především na národních a mezinárodních letových cestách. R = route. Pozn.: Opakem je (OR).
3GPP
Organizace definující standardy mobilních komunikací, the 3rd Generation Partnership Project
4G
4. generace mobilních komunikací IMT (LTE)
5G
5. generace mobilních komunikací IMT
A/D
Analogový - digitální (analogově - digitálně), anglicky analog-to-digital
A1A
Radiotelegrafie s klíčováním nemodulované nosné vlny, příjem sluchem (morseovka)
A1B
Radiotelegrafie s klíčováním nemodulované nosné vlny, příjem automaticky (dálnopis)
A2A
Radiotelegrafie s klíčováním nosné vlny modulované slyšitelným kmitočtem, příjem sluchem. Je povoleno pouze na záchranných člunech a jako volací značka leteckých radiomajáků.
A3E
Radiotelefonie nebo rozhlas s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem
AARS
Automatický letadlový ohlašovací systém, anglicky Automated Aircraft Reporting System
AAS
(1) Adaptivní anténní systém, anglicky Adaptive Antenna System, obvykle jde o aktivní antény
(2) Pokročilý anténní systém, anglicky Advanced Antenna System
Ac-nodeB
Aircraft Node B – rádiové rozhraní na palubě letadla
ACARS
Letecký komunikační systém, anglicky Aircraft Communications Addressing and Reporting System
ACC
Oblastní středisko řízení (letového provozu), anglicky Area Control Centre
ACC/L
Oblastní středisko řízení spodních letových hladin, anglicky Area Control Centre/Lower
ACC/U
Oblastní středisko řízení horních letových hladin, anglicky Area Control Centre/Upper
ACK
Potvrzení příjmu, anglicky Acknowledge [Rec. ITU-R M.1371-3]
ACP
Anglicky Aeronautical Communication Panel [Zpráva CPM11-2]
ACS
automatický spojovací systém GMDSS
ADC
Převodník analogového signálu na digitální, anglicky Analog-to-Digital Converter
ADEOS
Japonská družice pro pozorování Země, anglicky Advanced Earth Observation Satellite
ADP
Automatické zpracování dat, anglicky Automatic Data Processing
ADPE
Zařízení pro automatické zpracování dat, anglicky Automatic Data Processing Equipment
ADR
Družicový rozhlas Astra, anglicky Astra Digital Radio
ADS
Automatický závislý přehledový systém, anglicky Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical)
ADS-B
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B): Letadlové vysílače signálů vysílaných směrem k družicím signály, které obsahují mj. identifikaci letounu a detekci jeho pozice. (Pozn.: Rezoluce 425 (WRC-15)).
AES
Letecká zemská stanice, anglicky Aircraft Earth Station
AFA
Adaptivní využívání kmitočtů, anglicky Adaptive Frequency Agility
AFC
Automatické řízení frekvence, anglicky Automatic Frequency Control
AFOS
Automatický systém pro předpovědi a pozorování, anglicky Automatic Forecasting and Observing System
AGA
Provoz mezi terminály na palubách letadel a vrtulníků s terminály na zemi, anglicky Air Ground Air [ECA, Rec. ITU-R M.1371-3]
AGC
Automatické řízení zesílení, anglicky Automatic Gain Control
AI
položka/bod programu WRC
AIC
Letecký informační oběžník (zveřejňován Řízením letového provozu), anglicky Air Information Circullars
AIS
Automatický identifikační systém, anglicky Automatic Identification System [ECA]
AIS-SART
Automatický identifikační systém - vyhledávací a záchranný vysílač, anglicky Automatic Identification System - Search And Rescue Transmitter
AL
Pozemní letecká radionavigační stanice, anglicky Aeronautical Radionavigation Land Station
ALC
Automatické řízení úrovně, anglicky Automatic Level Control
ALD
Pomocné naslouchací zařízení, anglicky Assistive Listening Devices
ALMA
Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array
ALS
Letadlové přistávací systémy, anglicky Airborne Landing System. Zpráva CPM11-2 uvádí Aircraft Landing System.
AM
(1) Pohyblivá letecká radionavigační stanice, anglicky Aeronautical Radionavigation Mobile Station
(2) Amplitudová modulace, anglicky Amplitude Modulation
AM(R)S
Letecká pohyblivá (R) služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Mobile (R)Service
AMC
Asymetrické modulační a kódovací schéma, anglicky Asymmetrical Modulation and Coding Scheme
AMDAR
Letadlové předávání meteorologických údajů, anglicky Aircraft Meteorological Data Relay
AMS
Letecká pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Mobile Service
AMS(OR)S
Družicová letecká pohyblivá (OR) služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Mobile - Satellite (Off-Route) Service
AMS(R)S
Družicová letecká pohyblivá (R) služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Mobile - Satellite (Route) Service
AMSS
Družicová letecká pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Mobile Satellite Service
AMT
Letecká telemetrie, anglicky Aeronautical Mobile Telemetry
ANSI
Americký národní institut pro standardy, anglicky American National Standards Institute
ANSP
Poskytovatel leteckých navigačních služeb, anglicky Air Navigation Service Provider
AOC
1) Překážková mapa letiště, anglicky Aerodome Obstacle Chart
2) Řízení letového provozu, anglicky Aeronautical Operational Control
AOM
Akustické orientační majáčky
API
Krok zveřejnění informací o družicové síti v rámci postupu u ITU, anglicky Advance Publication Information (viz Dodatek 4 Radiokomunikačního řádu)
Apogeum
Nejvzdálenější bod oběžné dráhy družice
APP, App.
APP = Řízení přiblížení, anglicky Approach Control, App. = Dodatek Radiokomunikačního řádu, anglicky Appendix of the ITU Radio Regulations [ECA]

APT
Regionální skupina zemí Asijsko-pacifického teritoria, anglicky Asia-Pacific Telecommunity
APV
Přiblížení a přistání s vertikálním vedením, anglicky Approach and Landing Operations with Vertical Guidance
ARDF
Vysílač majákových signálů pro radioamatérský orientační běh, anglicky Amateur Radio Direction Finding
ARNS
Letecká radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Radionavigation Service
ARNSS
Družicová letecká radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky Aeronautical Radionavigation-Satellite Service
ARPU
Průměrná tržba za uživatele, anglicky Average Revenue Per User
ARS
Amatérská služba (radiokomunikační), anglicky Amateur Service [Zpráva CPM11-2]
ARSS
Družicová amatérská služba (radiokomunikační), anglicky Amateur-Satellite Service [Zpráva CPM11-2]
AS
Družicová amatérská služba (radiokomunikační), anglicky Amateur-Satellite Service
ASA/LSA
Viz LSA/ASA
ASCII
Americký standardní kód pro výměnu informací, anglicky American Standard Code for Information Interchange [Rec. ITU-R M.1371-3]
ASDE
Zařízení pro detekci na letištní ploše, anglicky Airport Surface Detection Equipment
ASFCG
Konzultační skupina pro kmitočty leteckého spektra, anglicky Aeronautical Spectrum Frequency Consultation Group. Nezávislá skupina zahrnující evropské státy, Evropskou komisi, ICAO, Eurocontrol, IATA, poskytovatele leteckých navigačních služeb, a další.
ASM
specifická hlášení
ASMG
uskupení arabských zemí v oblasti radiokomunikací
ASMI
Čidlo pohybu na letištní ploše, anglicky Airfield Surface Movement Indicator
ASS
Družicová amatérská služba, anglicky Amateur-Satellite Service
ATC
Řízení letového provozu, anglicky Air Trafic Control [Zpráva CPM11-2]
ATIS
(1) (Letecká) Automatická informační služba koncového řízení oblasti, anglicky Automatic Terminal Information Service
(2) Automatický systém pro identifikaci rádiových stanic na vodních cestách, anglicky Automatic Transmitter Identification System
ATM
(1) Řízení letového provozu, anglicky Air Traffic Management [Zpráva CPM11-2]
(2) Asynchronní režim přenosu, anglicky Asynchronous Transfer Mode
AtoN
Pomoc/pomůcka pro navigaci, anglicky Aid to Navigation [Rec. ITU-R M.1371-3]
ATPC
Automatické řízení vysílacího výkonu, anglicky Automatic Transmitter Power Control. Automatické řízení vysílacího výkonu je technika, při které je výstupní výkon mikrovlnného vysílače automaticky měněn tak, aby kompenzoval podmínky šíření. Při normálních podmínkách šíření udržuje ATPC výstupní výkon vysílače na snížené úrovni. ATPC je charakterizováno svým rozsahem, který je určen jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou vysílaného výkonu a nemá vliv na návrh příslušného spoje. [RESOLUCE [COM5/5] (WRC 07)]
ATS
Letové provozní služby, anglicky Air Traffic Services
ATSC
Výbor pro rozvoj televizních systémů (USA a Kanada), anglicky Advanced Television Systems Committee
ATU
Africká telekomunikační unie
AVI
Automatická identifikace vozu, anglicky Automatic Vehicle Identification [ECA]
AWR
Palubní povětrnostní radar, anglicky Airborne Weather Radar (Pozn. např. detekce bouřek)
B-RNAV
Základní prostorová navigace v letectví, anglicky Basic Area Navigation
BAS
Rozhlasová pomocná služba, anglicky Broadcasting Auxiliary Service
BBDR
Širokopásmová krizová komunikace, anglicky Broad Band Disaster Relief
BC
Rozhlasová stanice, anglicky Broadcasting station, sound
BeiDou
globální družicový polohový systém Čínské lidové republiky
BEM
Spektrální maska "hran" bloku, anglicky Block Edge Mask [ECC Rep 131]
BFWA
Širokopásmový pevný bezdrátový přístup, anglicky Broadband Fixed Wireless Access [ECA]
BIPM
Mezinárodní úřad pro váhy a míry
Blok, frequency block
Ucelený rozsah kmitočtů vymezený dolním a horním kmitočtem, pro účely postupu při omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů podle § 20 zákona o elektronických komunikacích, jehož velikost je obvykle určena technologicky nebo v souladu s mezinárodními smlouvami, dohodami a mezinárodní harmonizací.
BLOS
Za přímou viditelností (označuje se tak např. místo za horizontem), anglicky Beyond Line-Of-Sight
BMA
Zařízení pro analýzu stavebních materiálů, anglicky Building Material Analysis.
BMIS
Bezdrátový místní informační systém
BPL
Širokopásmové komunikace po energetické síti, anglicky Broadband over Powerline
BPS, bit/s
Bity za sekundu, anglicky Bits per Second (datová rychlost)
BPSK
Dvojstavové fázové klíčování, anglicky Binary Phase-Shift Keying
BR
Radiokomunikační úřad ITU-R, francouzsky Bureau des radiocommunications UIT-R
BS
(1) Rozhlasová služba (radiokomunikační), anglicky Broadcasting Service
(2) Základnová stanice, anglicky Base Station
BSS
Družicová rozhlasová služba (radiokomunikační), anglicky Broadcasting-Satellite Service
BT
Televizní stanice, anglicky Broadcasting station, television
BTS
Základnová stanice, anglicky Base Transceiver Station, řídící vysílač a přijímač radiových signálů, obvykle v mobilních sítích.
BWA
Širokopásmový bezdrátový přístup, anglicky Broadband Wireless Access
C/C
Ovládání a kontrola, anglicky Command and Control
C2
Ovládání a kontrola, anglicky Command and Control
CAP
Společný varovný protokol, anglicky Common Alerting Protocol v rámci krizové komunikace PPDR
CB
"Občanské" pásmo, anglicky Citizen Band (27 MHz)
CBISS
Podskupina COCOM pro záležitosti rozhlasové služby, anglicky Communication Committee Broadcasting Issues Subgroup
CCA
Zjištování volnosti kanálu, anglicky Clear Channel Assessment. CCA je technika pro koexistenci více technologií v pásmech využívaných na základě všeobecného oprávnění. Zahrnuje detekci nosné a detekci energie obecně. Nosná je detekováná na základě síly signálu platného symbolu podle normy 802.11. Limitní hodnoty pro detekci jsou stanoveny v normě a pro nosnou je podle 802.11a 82 dBm a pro energie obecně 62 dBm. Pokud není žádný signál detekován, započne vysílání.
CCIR
Mezinárodní konzultační výbor ITU pro radiokomunikace, anglicky International Radio Consultative Committee, francouzsky Comité consultatif international pour la radio. Od roku 1992 přejmenován na ITU-R.
CCITT
Mezinárodní konzultační výbor ITU pro telefonii a telegrafii, anglicky International Telegraph and Telephone Consultative Committee. V r. 1993 přejmenován na ITU-T.
CDMA
Vícenásobný přístup rozlišovaný kódem, anglicky Code Division Multiple Access
CEPT
Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ, anglicky European Conference of Postal and Telecommunications Administration, francouzsky Conference Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications
CERP
Výbor pro poštovní záležitosti, francouzsky Comitée Européen de Réglementation Postale
CGC, CGCs
Komplementární pozemské části družicového pohyblivého systému, anglicky Complementary Ground Components. CGCs jsou definovány jako stanice na zemi v pevném umístění za účelem zlepšení dosažitelnosti družicové pohyblivé služby v místech, kde komunikaci s jednou nebo více kosmickými stanicemi nelze zajistit v požadované kvalitě. Aby bylo zamezeno vzniku škodlivého rušení, mohou být takovéto pozemské stanice provozovány pouze jako nedílná součást družicového pohyblivého systému a pod řízením tohoto systému. [2007/98/ES]
CHB
Šířka rádiového kanálu, anglicky Channel Bandwith [Rec. ITU-R M.1371-3]
CHS
Kanálový rastr, anglicky Channel Spacing [Rec. ITU-R M.1371-3]
CIRAF
Španělsky Conferencia Internacional de Radiodifusión por altas frequencias, anglicky International High Frequency Broadcasting Conference
CIRM
Mezinárodní výbor pro radiokomunikace na moři, francouzsky Comité International Radio Maritime, anglicky International Maritime Radio Association [Rec. ITU-R M.1371-3]
CISPR
Zvláštní mezinárodní výbor pro rádiové rušení, francouzsky Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques, anglicky Special International Committee on Radio Interference
Internet IEC CISPR
CITEL
Meziamerická telekomunikační konference, španělsky Conferencia Interamericana des Telecomunicaciones
ČMI
Český metrologický institut
CNPC
povely a řízení
CNS/ATM
Zkratka CNS/ATM komplexně vyjadřuje potřeby řízení letového provozu: komunikace, navigace, dozor/řízení letového provozu, anglicky Communication, Navigation, Surveillance/Air Trafic Managment
CoA
návrh jak postupovat
COCOM
Výbor Evropské komise pro elektronické komunikace, anglicky Electronic Communication Comittee
Cognitive radio
Rádiový vysílač nebo systém, který svou charakteristiku upravuje s ohledem na okolní rádiové prostředí
Com-ITU
pracovní skupina CEPT pro spolupráci CEPT a ITU
COSPAS
Ruský na družicích založený vyhledávací a záchranný systém (viz také SARSAT)
CPC
Pilotní kanál kognitivního rádia, anglicky Cognitive Pilot Channel
CPG
Pracovní skupina CEPT pro přípravu na Světovou radiokomunikační konferenci, anglicky Conference Preparatory Group
CPM
Zasedání delegací členských států ITU pro přípravu na Světovou radiokomunikační konferenci, anglicky Conference Preparatory Meeting
CRAF
(Evropský) radioastronomický kmitočtový výbor
ČRK
Český radioklub (občanské sdružení)
CRS
1) Centrální rádiová stanice, anglicky Central Radio Station [ECA]
2) Kognitivní rádiový systém, anglicky Cognitive Radio System [Zpráva CPM11-2]
CS
(1) Centrální stanice, anglicky Central Station
(2) Detekce nosné, anglicky Carrier Sense. Technologie, při níž se nejprve detekuje zda je vysíláno na nosném kmitočtu AIS, a pokud je volný, zahájí se vysílání. [Rec. ITU-R M.1371-3]
(3) Řídící stanice, anglicky Control Station [Zpráva CPM11-2]
(4) Ústava ITU, anglicky ITU Constitution
CSAT
Vysílání řízené signálem nosné vlny, anglicky Carrier Sensing Adaptive Transmission
CSTDMA
Řízení vícenásobného časově děleného přístupu na základě detekce využití nosného kmitočtu, anglicky Carrier Sense Time Division Multiple Access [Rec. ITU-R M.1371-3]
CT
Bezšňůrový telefon, anglicky Cordless Telephone
ČTÚ
Český telekomunikační úřad
CUS
Společné využívání spektra, anglicky Collective Use of Spectrum. Využití rádiového spektra za použití standardizovaných technických řešení pro sdílení spektra v použitých rádiových zařízeních. Příkladem je využívání pásem na základě všeobecného oprávnění.
CV
Úmluva ITU, anglicky ITU Convention
CW
Kontinuální vlna, anglicky Continuous Wave
D-GPS
Rozdílový GPS, anglicky Differential Global Positioning System
D/A
Digitál - analog, anglicky Digital-to-Analog
DA2GC
Přímá komunikace letadla s pozemními "stanicemi", anglicky Direct-Air-to-Ground Communications
DAA
Detekce a vyhnutí, anglicky Detect And Avoid. Pozn.: Druh mitigační techniky, tedy technika snižující možnost rušení.
DAB
Digitální rozhlas, anglicky Digital Audio Broadcasting
DAB-IP
Systém digitálního rozhlasu používajícího internetový protokol, anglicky Digital Audio Broadcasting - Internet Protocol
DB
Přímé vysílání široké veřejnosti, anglicky Direct Broadcast (dB = decibel)
DCPC
Přímá komunikace věž - pilot, z angličtiny Direct controller-pilot communications
DCS
(1) Digitální komunikační systém GSM v pásmu 1800 MHz, anglicky Digital Communication System
(2) systém sběru dat
DEC
Rozhodnutí, anglicky Decision
DECT
Digitální pokročilé bezšňůrové telekomunikace, anglicky Digital Enhanced Cordless Telecommunication [ECA]
DFS
Dynamická volba kmitočtu, anglicky Dynamic Frequency Selection
DGNSS
Diferenciální globální družicový navigační systém, anglicky Differential Global Navigation Satellite System [Rec. ITU-R M.1371-3]
DGPS
Viz D-GPS
DHM
Digitální hlasové majáčky
DL
V družicové komunikaci sestupný směr, tj. z družice k Zemi, v pohyblivých sítích směr ze základnové stanice k terminálům, anglicky Downlink
DLR
Německá kosmická agentura, německy Deutsche Zentrum fur Lüft- und Raumfahrt
DLS
Služba datového spoje, anglicky Data Link Service [Rec. ITU-R M.1371-3]
DMB
Vysílání digitálních multimédií, anglicky Digital Multimedia Broadcasting
DME
Zařízení na měření vzdálenosti, anglicky Distance Measuring Equipment. Kmitočtový rozsah: 960-1215 MHz, vertikální polarizace. Systém, ve kterém letadlový dotazovač vyšle sérií kódových impulsů, které jsou pozemním odpovídačem přijaty a předány zpět s 50 ms zpožděním na novém kmitočtu. Měřením času od vyslání impulsů dotazovače po přijetí od odpovídače lze stanovit vzdálenost letadla od odpovídače. DME je obvykle systémově svázáno s ILS, MLS nebo VOR. Při systémové vazbě s VOR bývá i fyzicky umístěno společně. [ITU Rec. SM.1413]
DMO
Provoz v režimu přímé komunikace mezi terminály, anglicky Direct Mode Operation
Downlink
viz DL
DRM
Systém digitálního rádia, anglicky Digital Radio Mondial
DS-CDMA
Druh vícenásobného přístupu rozlišovaného kódem, anglicky Direct Spread Code Division Multiple Access
DSB
Druh vysílání s dvěma postranními pásmy, anglicky Double Side Band
DSC
Druh provozu při tísni, bezpečnostní komunikaci a navazování spojení, anglicky Digital Selective Calling [Rec. ITU-R M.1371-3]
DSI
Podrobná studie využívání rádiového spektra (v rámci CEPT), anglicky Detailed Spectrum Investigation [ECA]
DSL
Digitální účastnická přípojka, anglicky Digital Subscriber Line
DSO
Přepnutí na digitální vysílání, anglicky Digital Switchover
DSR
Digitální družicový rozhlas, anglicky Digital Satellite Radio
DSRC
Určená KV komunikace, anglicky Dedicated Short-Range Communication
DSSS
Druh širokopásmové technologie, anglicky Direct Sequence Spread Spectrum
DTE
Koncové datové zařízení, anglicky Data Terminal Equipment [Rec. ITU-R M.1371-3]
DTH
Přímý příjem družicových služeb (např. družicová televize v pásmech družicové pevné služby), anglicky Direct-to-Home
DTT
Digitální zemská televize, anglicky Digital Terrestrial Television
DV
Dlouhé vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá LF.
DVB-H
Systém digitálního zemského multimediálního vysílání pro ruční přijímače, anglicky Digital Video Broadcasting-Handheld
DVB-SH
Systém digitálního družicového multimediálního vysílání pro ruční přijímače, anglicky Digital Video Broadcasting Satellite services to Handheld devices (SH) below 3 GHz [ETSI BROADCAS TS 102 585 V1.1.1]
DVB-T
Systém digitálního zemského televizního vysílání, anglicky Digital Video Broadcasting-Terrestrial
E-GSM
Dodatečná pásma do nichž se rozšířuje světový systém pro pohyblivé komunikace, anglicky Extended-GSM.
E-UTRA
Rádiová část sítí LTE-A
E/s
Vzestupný směr, anglicky Earth-to-space direction. Pozn.: Také uplink.
EACP
Společné stanovisko evropského letectví, anglicky European Aeronautical Common Position
EAS
Elektronický dohled nad zbožím, anglicky Electronic Article Surveillance.
EBU
Evropská rozhlasová unie, anglicky European Brodcasting Union
EC
Evropská komise, anglicky European Commission
ECA
Evropská společná tabulka přidělení, anglicky European Common Allocation.
ECC
Výbor pro elektronické komunikace CEPT, anglicky Electronic Communications Committee of the CEPT (Pozn.: Předchůdcem do 2001 byl ERC.)
eCCA
Rozšířená detekce volného kanálu, anglicky extended Clear Channel Assessment. Pokud je na základě detekce volného kanálu (viz CCA) zjištěno obsazení kanálu, čeká se na uvolnění. Jakmile je volný, čeká se náhodný počet detekcí volného kanálu před tím, než se zahájí vysílání.
ECP
Společný evropský návrh (CEPT na konferenci ITU), anglicky European Common Proposal
ECS
Služby elektronických komunikací, anglicky Electronic Communications Services
ECTRA
Výbor pro záležitosti regulace telekomunikací, anglicky European Committee for Regulatory Telecommunications Affairs
EES
Družice pro zkoumání Země, anglicky Earth Exploration Satellite
EESS
Služba družicového průzkumu Země (radiokomunikační), anglicky Earth Exploration-Satellite Service
EFIS
Kmitočtový informační systém ECO, anglicky ECO (European) Frequency Information System
EFP
Elektronická zařízení pro produkci (TV, film apod.) v lokalitách mimo studio, anglicky Electronic Field Production
EFTA
Evropská asociace volného obchodu, anglicky European Free Trade Association
EGNOS
Evropská geostacionární navigační překryvná služba, anglicky European Geostationary Navigation Overlay Service (Pozn.: Více na www.esa.int.)
EHF
Extra vysoké kmitočty, anglicky Extra High Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá EKV.
EHRI
Zobrazení s extrémně vysokým rozlišením, anglicky Extremely High Resolution Imagery
EIRP
Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (Equivalent Isotropically Radiated Power) (PPKP 1.161) = e.i.r.p.= EIRP; součin výkonu dodávaného do antény a zisku (absolutního nebo isotropního) antény v daném směru vzhledem k izotropické anténně. Pozn.: Při dodávce výkonu 1 kW do izotropické antény tato poskytuje eirp 1 kW ve všech směrech s výslednou intenzitou pole 173 mV/m ve vzdálenosti 1 km.
EKV
Extra krátké vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá EHF.
ELBA
Palubní nouzový lokalizační maják, anglicky Emergency Location Beacon-Aircraft
ELT
Nouzový lokalizační vysílač, anglicky Emergency Locator Transmitter
EMC
Elektromagnetická kompatibilita, anglicky Electromagnetic Compatability
EMI
Elektromagnetická interference, anglicky Electromagnetic Interference
ENG/OB
Elektronické předávání zpravodajství a rozhlasové a televizní vysílání z míst mimo rozhlasová a televizní studia, anglicky Electronic News Gathering/Outside Broadcasting
ENVISAT
Družice pro zkoumání životního prostředí, anglicky Environmental Satellite
EOS
Družice pro pozorování Země, anglicky Earth Observation Satellites
EPFD
Ekvivalentní hustota výkonového toku, anglicky Equivalent Power Flux Density
EPG
Elektronický programový průvodce, anglicky Electronic Programme Guide
EPIRB
Rádiové návěstidlo pro určení polohy tísňové události, anglicky Emergency Position Indicating Radio Beacon
ERC
Evropský radiokomunikační výbor, anglicky European Radiocommunications Committee. Pozn.: ERC byl do 2001 předchůdcem dnešního ECC.
ERMES
Evropský systém rádiového předávání zpráv, anglicky European Radio Messaging System
ERMTS
Evropský systém řízení železniční dopravy, anglicky European Rail Traffic Management System
ERO
Evropský radiokomunikační úřad CEPT, anglicky European Radiocommunications Office. Pozn.: Od 1. 7. 2009 ECO.
ERP
Efektivní vyzářený výkon v daném směru (Efective Radiated Power in a given direction) (PPKP 1.162) = e.r.p. = ERP; součin výkonu dodávaného do antény a jejího zisku v daném směru, vztaženého k zisku půlvlnného dipólu v daném směru. Pozn.: Při dodávce výkonu 1 kW do referenční antény tato vyzařuje erp 1 kW v kterémkoli směru v rovníkové rovině s výslednou intenzitou pole 222 mV/m ve vzdálenosti 1 km.
ESA
Evropská kosmická agentura, anglicky European Space Agency
ESIM
Pozemská stanice v pohybu, anglicky Earth Stations In Motion
ESOA
asociace operátorů družicových sítí EMEA
ESOMP
Pozemské stanice na pohyblivých platformách. (ESOMP - Earth Stations On Mobile Platforms).
ESV
Zemské stanice na palubách lodí, anglicky Earth Stations on-board Vessels
ETNO
asociace evropských operátorů telekomunikačních sítí
ETO
Evropský telekomunikační úřad CEPT, anglicky European Telecommunications Office
ETSI
Evropský telekomunikační standardizační institut, anglicky European Telecommunications Standard Institute
EU
(1) Evropská unie, anglicky European Union
(2) Poznámka ECA, anglicky EUropean footnote [ECA]
EUMETNET
Síť spojující 24 Evropských národních meteorologických služeb (www.eumetnet.eu)
EUMETSAT
Evropská organizace pro využívání meteorologických družic, anglicky European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
EUROCAE
Evropská organizace pro zařízení civilního letectví, anglicky European Organization for Civil Aviation Equipment
EUTELSAT
Evropská telekomunikační družicová organizace, anglicky European Telecommunications Satellite Organisation. Pozn.: ČR v této organizaci zastupuje MPO.
EVA
Činnost vně kosmického prostředku, anglicky Extra Vehicular Activity
ex ante
předem (z latiny)
Regulace telekomunikací EU: ex ante hospodářské regulační opatření lze obecně použít pouze v případě, že na analyzovaném trhu nefunguje soutěž. Tedy v případě, že regulátor zjistí, že operátor má významnou tržní sílu (SMP) a proto je nutno použít odpovídající nápravná opatření. Zjištění SMP je ekvivalentní nálezu dominantního postavení podle soutěžního práva (dle posouzení the EU's Court of Justice and General Court). Na základě postupů stanovených v Článku 7 Rámcové směrnice (2002/21/EC) je po národním regulátoru vyžadována, při konzultaci s průmyslem, analýza národního trhu elektronických komunikací a návrh odpovídajících regulačních opatření pro nápravu selhání trhu. Následně musí být zjištěné skutečnosti a navrhovaná opatření notifikována u Komise a národních orgánů ostatních členských zemí.
Tedy regulátor musí definovat příslušný trh, stanovit zda jeden nebo více účastníků trhu je dominantní a navrhnout odpovídající regulační opatření pro zajištění fungující tržní soutěže.
ex post
následně (z latiny)
F1B
Radiotelegrafie s kmitočtovým posuvem, automatický příjem (radiodálnopis)
F3E
Radiotelefonie nebo rozhlas s kmitočtovou modulací
FA
Letecká stanice, anglicky Aeronautical station
FATDMA
Pevný přístup v rámci časově děleného vícenásobného přístupu, anglicky Fixed Access Time Division Multiple Access [Rec. ITU-R M.1371-3]
FB
Základnová stanice, anglicky Base station
FC
Pobřežní stanice, anglicky Coast station
FCC
Federální komise pro komunikace (USA), anglicky Federal Communications Commission
FD
Leteckou stanici v letecké pohyblivé (R) službě, anglicky Aeronautical Station in the Aeronautical Mobile (R) Service
FDD
Duplexní provoz s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Duplex
FDM
Modulační technika pracující s rozprostřeným spektrem - multiplex s kmitočtovým dělením, anglicky Frequency Division Multiplexing
FEC
Dopředná chybová korekce, anglicky Forward Error Correction [Rec. ITU-R M.1371-3]
Feeder link
Modulační spoj. V souladu s ustanovením NKT 1.115 je feeder link rádiový spoj z pozemské stanice v určité lokalitě ke kosmické stanici s informacemi pro kosmickou radiokomunikační službu jinou než družicovou pevnou službu. Určitá lokalita může být stanovený pevný bod nebo kterýkoli pevný bod ve stanovené oblasti. Například: feeder link je provozován v družicové pevné službě a předává signály pro družicovou rozhlasovou službu - družicovou TV.
FG
Letecká stanice v letecké pohyblivé (OR) službě, anglicky Aeronautical station in the aeronautical mobile (OR) service
FHSS
Technologie využívájící spektrálně rozprostřené kmitočtové skoky, anglicky Frequency Hopping Spread Spectrum
FIC
Informační kanál v DAB (cca 32 kbit/s), obdoba RDS (730 bit/s) ve VKV rozhlasu, anglicky Fast Information Channel
FIFO
První přijat, první zpracován, anglicky First-in, first-out [Rec. ITU-R M.1371-3]. Alternativa k výběrovému řízení, která upřednostňuje žádosti podané dříve před pozdějšími.
FL
Pozemní stanice, anglicky Land station
FM
Kmitočtová modulace, anglicky Frequency Modulation
FP
Přístavní stanice, anglicky Port station
FPLMTS
Dřívější označení pro současné IMT-2000, anglicky Future Public Land Mobile Telecommunications System
FRMCS
Budoucí železniční mobilní komunikační systém, anglicky Future Railway Mobile Communications System
FS
Pevná služba (radiokomunikační), anglicky Fixed Service
FSO
Optické komunikace ve volném kosmu, anglicky Free Space Optical Communications
FSS
Družicová pevná služba (radiokomunikační), anglicky Fixed-Satellite Service
FTP
Protokol pro přenos souborů, anglicky File Transfer Protocol
FWA
Síť pevného bezdrátového přístupu, anglicky Fixed Wireless Access
FWS
Pevný bezdrátový systém, anglicky Fixed Wireless System
FX
Pevná stanice, anglicky Fixed station
GADSS
globální letecký tísňový a bezpečnostní systém
GALILEO
Evropský globální družicový navigační systém
GBAS
Systém s pozemním rozšířením, anglicky Ground Based Augmentation System
GBSAR
Pozemní radar se syntetickou aperturou, anglicky Ground Based Synthetic Aperture Radar
GEO
Geostacionární oběžná dráha Země, anglicky Geostationary Earth Orbit
GLONASS
Světový orbitální družicový navigační systém, anglicky Global Orbiting Navigation Satellite System
GMDSS
Světový námořní tísňový a bezpečnostní systém, anglicky Global Maritime Distress and Safety System
GMS
Geostacionární meteorologická družice, anglicky Geostationary Meteorological Satellite
GMSK
Gaussian Minimum-Shift Keying
GMT
Střední Greenwich čas, Greenwich Mean Time
GNSS
Globální návigační družicový systém, anglicky Global Navigation Satellite System. Pozn.: Obecně, nikoli určitý systém. GNSS je např. GPS, GLONASS a bude jím Galileo.
GOC
Všeobecný průkaz operátora, anglicky General Operator's Certificate
GOES
Geostacionární provozní družice pro zkoumání životního prostředí, anglicky Geostationary Operational Environmental Satellite
GOMS
Geostacionární provozní meteorologická družice, anglicky Geostationary Operational Meteorological Satellite
GP
Sestupový maják ILS, sestupová rovina, anglicky Glide Path
GPR
Radar pro zkoumání terénu, anglicky Ground-Probing Radar
GPRS
Druh provozu GSM, anglicky General Packet Radio Service
GPS
Světový systém určování polohy, anglicky Global Positioning System
GSM
Světový systém pro pohyblivé komunikace, anglicky Global System for Mobile Communications
GSM-R
Systém GSM pro využití na železnici, anglicky GSM-Railway
GSMA
asociace zastupující zájmy operátorů mobilních sítí, anglicky Global System for Mobil Communication Association
GSMOBV
GSM na palubách lodí, anglicky GSM on Board Vessels
GSO
Geostacionární oběžná dráha, anglicky Geostationary Satellite Orbit. Pozn.: 35 786 km nad rovníkem.
GSOA
Asociace globálních družicových operátorů (z angl. Global Satellite Operater´s Association)
H264/AVC, H265/HEVC
Obrazové kompresní kodeky MPEG
hand over
Systémové předání komunikace v mobilních sítích. Např. komunikace terminálu se základnovou stanicí na jinou základnovou stanicí. Je to jedna z charakteristik odlišujících pohyblivé sítě od pevných.
HAPS
Stanice na platformě ve velké výšce, anglicky High Altitude Platform Station. Také nazývané stratosférické opakovače [ITU RESOLUCE 145 (Rev.WRC-07)]. Definované jako stanice umístěné na objektu ve výšce 20 až 50 km a ve vztahu k Zemi v určeném pevném bodě [ITU RESOLUCE 221 (Rev.WRC-07)]. Systémy využívající HAPS sestávají v současnosti ze stanice HAPS a zemských koncových uživatelských terminálů poskytujících bezdrátový přistup. V budoucnu lze očekávat i nomadické a pohyblivé terminály [Rec. ITU-R F.1399]. (Viz PPKP 1.66A)
HbbTV
Služby vysokorychlostního internetu zobrazované na televizní obrazovce, anglicky Hybrid Broadcast Broadband TV
HCM
Dohoda HCM – Dohoda mezi správami Rakouska, Belgie, České republiky, Německa, Francie, Maďarska, Nizozemí, Chorvatska, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska o koordinaci kmitočtů mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou službu a pozemní pohyblivou službu (HCM Agreement – Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43,5 GHz for the fixed service and the land mobile service).
HDFS
Aplikace s velkou hustotou přenosů v pevné službě, anglicky High Density Fixed Service
HDFSS
Aplikace s velkou hustotou přenosů v družicové pevné službě, anglicky High Density Fixed Satellite Service. HDFSS systémy jsou charakteristické flexibilním, rychlým a všudypřítomným rozšiřováním velkého množství cenově přístupných pozemských stanic využívajících malé antény a majících obdobné technické parametry. [ITU RESOLUCE 143 (Rev.WRC-07)]
HDTV
Televize s vysokým rozlišením, anglicky High Definition TV. Televize s vysokým rozlišením má oproti standardu vycházejícího z původního analogového vysílání (odpovídá rozlišení 720 × 576 bodů = cca 400 000 pixelů) větší počet obrazových bodů, např. rozlišení 720p má 1280 × 720, rozlišení 1080i má 1920 × 1080 (= cca 2 000 000 pixelů). Písmeno i znamená interlaced, tedy prokládané. Při přenosu jednoho snímku se přenáší jen např. liché řádky, při následujícím snímku sudé. Obrazovka má plný počet řádků. Písmeno p znamená progressed - v každém snímku se obnovují všechny řádky. Se zvoleným rozlišením souvisí počet programových kanálů, které lze umístit do jednoho multiplexu (pozor, nejenom s rozlišením). Při 720×576 a kompresním algoritmu MPEG-2 jich může být až 6. Při vysokém rozlišení a MPEG-4 mohou být 4 nebo také jen 2.

HEO
Družicové systémy s vysoce eliptickou oběžnou drahou, anglicky Highly Eliptical Orbit (Pozn. nad 20 tis. km)
HEST
Družicové terminály s vysokým EIRP, anglicky High e.i.r.p. Satellite Terminals
HF
Vysoké kmitočty, anglicky High Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá KV.
HFBC
Rozhlas na krátkých vlnách, anglicky High Frequency BroadCasting.
HFCC
Koordinační konference pro rozhlas na krátkých vlnách, anglicky High Frequency Coordination Conference. Pozn.: 2 x ročně.
HIBS
stanice na platformě ve velké výšce jako základnové stanice IMT
HIO
NonGSO družicové systémy s vysoce skloněnou oběžnou drahou (výška apogea větší než 18 000 km a sklon orbitální dráhy mezi 35° a 145°), anglicky Highly Inclined Orbits
HIPERLAN
Výkonné místní rádiové sítě, anglicky High Performance Radio Local Area Networks
HRS
Hromadné rádiové sítě
HS
Přenosná stanice, anglicky Handportable Station. Pozn.: Podle ETSI TS 102 490 V1.1.1.
HSDPA
Vysokorychlostní (směrem k terminálu) paketový přístup, anglicky High-Speed Downlink Packet Access
HSPA
Vysokorychlostní paketový přístup, anglicky High Speed Packet Access (HSDPA spolu s HSUPA)
HSUPA
Vysokorychlostní (směrem od terminálu) paketový přístup, anglicky High-Speed Uplink Packet Access
Htx
Výška vysílače, anglicky Transmitter Height
IALA
Mezinárodní asociace správ majáků, anglicky International Association of Lighthouse Authorities
IARU
Mezinárodní radioamatérský svaz, anglicky International Amateur Radio Union
IATA
Mezinárodní letecká asociace, anglicky International Air Transport Association
ICAO
Mezinárodní organizace pro civilní letectví, anglicky International Civil Aviation Organisation
ICT
Informační a komunikační technologie, anglicky Information and Communication Technologies
IDWM
Digitalizovaná mapa světa ITU, anglicky ITU Digitized World Map
IEC
Mezinárodní elektrotechnická komise, anglicky International Electrotechnical Commission
IEEE
Institut inženýrů elektro a elektroniky, anglicky Institute of Electrical and Electronics Engineers
IFF
Identifikace přítel nebo nepřítel, anglicky Identification Friend or Foe
IFIC
Oběžník Radiokomunikačního úřadu ITU s informacemi o kmitočtech, anglicky International Frequency Information Circular
IFL
Mezinárodní kmitočtový seznam, anglicky International Frequency List
IHO
Mezinárodní hydrografická organizace, anglicky International Hydrographic Organization
ILS
Soustava přístrojového přistávání letadel, anglicky Instrument Landing System
ILS-GP
Součást soustavy přístrojového přistávání letadel, anglicky Instrument Landing System – Glide Path
IMO
Mezinárodní námořní organizace, anglicky International Maritime Organisation
IMSO
Mezinárodní organizace pro družicové mobilní telekomunikace, anglicky International Mobile Satellite Organisation. Pozn.: ČR v této organizaci zastupuje MPO.
IMT
Mezinárodní mobilní telekomunikace - rodina systémů pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile Telecommunications zahrnující IMT-2000, IMT-Advanced a IMT-2020 [ITU Res. 56-2].
IMT-2000
Systém 3. generace pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile Telecommunications-2000. Rádiové rozhraní IMT-2000 je definováno v doporučení ITU-R M.1457.
IMT-2020
Systém 5. generace pohyblivých komunikací (5G), anglicky International Mobile Telecommunications-Advanced. IMT-2020 označuje pokročilejší systémy, než jsou IMT-2000 a IMT-Advanced (ITU Res. 56-2).
IMT-Advanced
Systém 4. generace pohyblivých komunikací, anglicky International Mobile Telecommunications-Advanced
INMARSAT
Mezinárodní námořní družicová organizace, anglicky International Maritime Satellite Organisation
INTELSAT
Mezinárodní telekomunikační družicová organizace, anglicky International Telecommunication Satellite Organisation
Intersputnik
Mezinárodní organizace pro kosmické komunikace, anglicky International Organisation of Space Communication. Pozn.: ČR v této organizaci zastupuje MPO.
IoT
Internet věcí, anglicky Internet of Things. Distribuce informací a signálů generovaných stroji na základě čidel, např. komunikace mezi stroji M2M.
IP
Internetový protokol, anglicky Internet Protocol
IPR
Práva duševního vlastnictví, anglicky Intellectual Property Rights
IRT-2000
Integrated Rural Telephony – rádiové přístupové sítě pro připojení účastníků k veřejné telefonní síti.
ISM
Průmyslové, vědecké a lékařské aplikace, anglicky Industrial, Scientific and Medical Applications.
ISO
Mezinárodní organizace pro standardizaci, anglicky International Organization for Standardization
ISP
Poskytovatel připojení k internetu, anglicky Internet Service Provider
ISPS
Kodex mezinárodní a přístavní bezpečnosti
ISS
(1) Mezidružicová služba (radiokomunikační), anglicky Inter-Satellite Service
(2) Mezinárodní kosmická stanice, anglicky International Space Station
ITS
Inteligentní dopravní systémy, anglicky Intelligent Transport Systems
ITSO
Mezinárodní organizace družicových telekomunikací, anglicky International Telecommunication Satellite Organisation. Pozn.: ČR v této organizaci zastupuje MPO.
ITU
Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky International Telecommunication Union
ITU-D
Sektor Mezinárodní telekomunikační unie pro rozvoj, anglicky International Telecommunication Union - Development
ITU-R
Radiokomunikační sektor Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky International Telecommunication Union - Radiocommunication
ITU-T
Telekomunikační sektor Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky International Telecommunication Union - Telecommunication
IZS
Integrovaný záchranný systém
J3E
Radiotelefonie nebo rozhlas s amplitudovou modulaci s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou vlnou
JAXA
Japonská kosmická agentura
JSVV
Jednotný systém varování a vyrozumění
JTG
Společná pracovní skupina zřízená jednorázově pro určitý úkol, anglicky Joint Task Group. Zřizována např. během studijních období WRC.
JTIDS
Společný taktický informační a distribuční systém, anglicky Joint Tactical Information and Distribution System
KBPS, kbit/s
Kilobity za sekundu, anglicky Kilobits per Second (datová rychlost)
Klíčovací poměr
Klíčovací poměr je podíl času, kdy zařízení aktivně vysílá, v rámci jakékoliv jedné hodiny, anglicky duty cycle.
KSC
Kennedyho kosmické centrum, anglicky Kennedy Space Center
KV
Krátké vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá HF.
LAN
Místní síť, anglicky Local Area Network
LBT
Technologie "naslouchej před provozem" pro zamezení interferencí, anglicky Listen Before Talk
LDC
Nízký pracovní cyklus, nízká doba vysílání vzhledem k době pauzy mezi vysíláními, anglicky Low Duty Cycle
LEO
Nízká oběžná dráha, anglicky Low Earth Orbit. Pozn.: Do 2000 km.
LEOP
Fáze vyslání a zahájení provozu, anglicky Launch and Early Operations Phase. Pozn.: Týká se životního cyklu družice.
LEST
Družicové terminály s nízkým eirp, anglicky Low E.i.r.p. Satellite Terminals
LF
Nízké kmitočty, anglicky Low Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá DV.
LIDAR
Detekce a určování vzdálenosti záblesku, anglicky Light Detection and Ranging
LLZ
Kurzový maják ILS, anglicky Localizer
LMS
Pozemní pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Land Mobile Service
LMSS
Družicová pozemní pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Land Mobile-Satellite Service
LOS
Přímá viditelnost, anglicky Line of Sight
LP-AMI
Aktivní lékařské implantáty nízkého výkonu, anglicky Low Power-Active Medical Implant
LPD
Zařízení s malým výkonem, anglicky Low Power Device
LPR
Zařízení pro měření hladiny, anglicky Level Probing Radar
LR
Pozemní radiolokační stanice, anglicky Radiolocation Land Station
LRIT
Identifikace a sledování na dlouhou vzdálenost, anglicky Long-Range Identification and Tracking
LSA/ASA
Princip sdílení spektra, anglicky Licensed/Authorised Shared Access
LSDI
Digitální zobrazování na velkých obrazovkách, anglicky Large Screen Digital Imagery.
LT2
Aplikace sledování polohy typu 2, anglicky Location Tracking Applications Type 2. UWB LT2 systémy jsou provozovány v kmitočtovém rozsahu 3,4 GHz až 4.8 GHz za účelem sledování osob a objektů a další průmyslové aplikace. [ECC Report 167]
LTE
8. verze UMTS, technologie předcházející 4. generaci mobilních komunikací, anglicky Long Term Evolution of the 3GPP radio technology
LTE-A
10. verze specifikace rádiové technologie 3GPP, technologie 4. generace, LTE Advanced, v.t. LTE.
M2M
Stroj-stroj, anglicky Machine-to-Machine. Nepersonální komunikace mezi zařízením. V PVRS provozně shodné s pojmy „datové spoje“, „datové stanice“, „povelové spoje/stanice“, „datová komunikace přenosných stanic“, „stanice pro přenos dat“. Součást Internetu věcí (IoT).
MA
Letecká stanice, anglicky Aircraft Station
MARS
Informační a vyhledávácí systém pro námořní pohyblivou službu, anglicky Maritime Mobile Access and Retrieval System
MB/s
Megabyty za sekundu, anglicky Megabytes per second
MBANS
Rádiová síť v okolí těla pacienta sloužící ke shromažďování dat ze senzorů sledujících jeho životní funkce včetně transportu těchto dat k monitoringu/zpracování. anglicky Medical Body Area Network Systems
Mbit/s
Megabity za sekundu, anglicky Megabits per second
MCA
Pohyblivé komunikace na palubě letadla, anglicky Mobile Communication on board Aircraft
MCV
Pohyblivé komunikace na palubě lodi, anglicky Mobile Communication on board Vessel
MediaFLO
Zemský mobilní multimediální systém, anglicky Terrestrial Mobile Multimedia Multicast-Forward Link Only. Systém vyvinutý firmou Qualcomm Inc., více na www.mediaflo.com.
MEO
Střední oběžná dráha, anglicky Medium Earth Orbit. Pozn. 2000-20 000 km
MES
Pohyblivá pozemská stanice, anglicky Mobile Earth Station
MetAids
Pomocná meteorologická služba (radiokomunikační), anglicky Meteorological Aids Service
MetSat
Družicová meteorologická služba (radiokomunikační), anglicky Meteorological-Satellite Service
MF
Střední kmitočty, anglicky Medium Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá SV.
MFCN
Pohyblivé/pevné komunikační sítě, anglicky Mobile/Fixed Communications Networks
MFN
Síť vysílačů využívající více kmitočtů (např. digitální rozhlasová nebo televizní síť), anglicky Multi Frequency Network. Pozn.: Dohoda Ženeva-06, Annex 2, 1.3.14.
MGWS
Bezdrátové systémy pro kmitočty okolo 60 GHz, anglicky Multiple Gigabit Wireless Systems
MHP
Multimediální platforma domácnosti, anglicky Multimedia Home Platform; neúspěšná aplikace, obdoba HbbTV. Byla nasazena v Itálii a Polsku nebo Belgii. Využívána byla také ve Finsku, ovšem upustilo se od ní díky malé poptávce a neúspěšnosti celého projektu. Byla také poměrně drahá.
MID
Námořní identifikační číslo, anglicky Maritime Identification Digits. Pozn.: Jde o tři čísla z MMSI a reprezentuje území nebo geografickou oblast správy, přiděluje ITU.
MIDS
Multifunkční distribuční systém v letecké dopravě, anglicky Multifunctional Information Distribution System [ECA]
MIFR
Základní mezinárodní registr kmitočtů ITU, anglicky Master International Frequency Register
ML
Pozemní pohyblivá stanice, anglicky Land mobile station
Pohyblivý spoj (vysílání pohyblivé stanice), anglicky Mobile Link (Mobile station transmits) [ECA]
MLM
Vícestranná jednání, anglicky Multilateral Meeting
MLS
Mikrovlnná přistávací soustava, anglicky Microwave Landing System
MMDS
Mikrovlnné vícebodové distribuční systémy, anglicky Microwave Multipoint Distribution System
MMS
Námořní pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Maritime Mobile Service
MMSI
Devítimístné jednoznačné identifikační číslo pro námořní pohyblivou službu, anglicky Maritime Mobile Service Identity. Pozn.: Viz také MID.
MMSS
Družicová námořní pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Maritime Mobile-Satellite Service
MO
Pohyblivá stanice, anglicky Mobile station
MOB
Muž přes palubu (aplikace v námořní pohyblivé službě), anglicky Man over Board
Modulační spoj
Podle ustanovení 1.115 Plánu přidělení kmitočtových pásem je modulační spoj rádiový spoj z pozemské stanice na daném stanovišti ke kosmické stanici nebo naopak, přenášející informace pro kosmickou radiokomunikační službu jinou než je družicová pevná služba. Toto stanoviště může být v určeném pevném bodě nebo v libovolném pevném bodě uvnitř určených oblastí, např. modulační spoj je v provozován v rámci družicové pevné služby a přenáší signál pro družicovou rozhlasovou službu - družicovou televizi.
MoU
Dohoda o porozumění, anglicky Memorandum of Understanding
MP
Bod-více bodů, anglicky Point-to-Multipoint
MPEG
Expertní skupina pro pohyblivý obraz, anglicky Moving Pictures Experts Group, která vyvíjí kompresní algoritmy a standardy na kódování audiovizuálních informací.
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
MPR
Víceúčelový radar, anglicky Multipurpose Radar
MR
Pohyblivá radiolokační stanice, anglicky Radiolocation Mobile Station
MRNS
Námořní radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky Maritime Radionavigation Service
MRNSS
Družicová námořní radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky Maritime Radionavigation-Satellite Service
MRVA
Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování v letectví, anglicky Minimum Radar Vectoring Altitude
MS
(1) Pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Mobile Service
(2) Členské státy EU, anglicky Member States
(3) Lodní stanice, anglicky Ship station
MSA
Minimální sektorová nadmořská výška (v letectví), anglicky Minimum Sector Altitude
MSI
Námořní bezpečnostní informace, anglicky Maritime Safety Information
MSK
Minimum-shift keing
MSS
(1) Družicová pohyblivá služba (radiokomunikační), anglicky Mobile Satellite Service
(2) Družicové pohyblivé služby, anglicky Mobile Satellite Services [ROZHODNUTÍ KOMISE 2007/98/ES)]
MUF
Maximální použitelný kmitočet, anglicky Maximum Usable Frequency. Pozn.: Týká se KV pásem.
MVDS
Služba distribuce obrazu na více míst, anglicky Multipoint Video Distribution Service
MWA
Pohyblivý bezdrátový přístup, anglicky Mobile Wireless Access
MWARA
Oblast hlavních světových letových tras, anglicky Major World Air Route Area
MWS
Bezdrátový systém pro přenos multimédií, anglicky Multimedia Wireless System
NASA
Národní letecká a kosmická správa, anglicky National Aeronautics and Space Administration (USA)
NATO
Severoatlantický pakt, anglicky North Atlantic Treaty Organisation
NAVDAT
digitální systém šíření námořních bezpečnostních informací
NAVTEX
1) Navigační textové zprávy, anglicky Navigational Text Messages
2) Celosvětový systém pro vysílání námořních navigačních, meteorologických a varovných zpráv, anglicky Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships
NBDP
Úzkopásmová telegrafie s přímým tiskem, anglicky Narrow Band Direct Printing
NCU
Řídící jednotka sítě, anglicky Network Control Unit, např. na palubě letadla, která zamezuje použití kmitočtů pro přímé spojení terminálu uživatele se základnovou stanicí umístěnou na zemi.
NDB
Nesměrový radiomaják, anglicky Non-Directional Radio Beacon
NF
Šumové číslo, anglicky Noise Figure
NFC
Komunikace blízkým polem, anglicky Near Field Communication. Bezdrátová technologie s krátkým dosahem (4 cm a méně) na kmitočtu 13,56 MHz. Aktivní zařízení vyvolá vysílaným rádiovým polem odezvu pasivního zařízení (visačka, nálepka, karta).
NGMN
Mobilní sítě příští generace, anglicky Next Generation Mobile Networks
NGSO
negeostacionární oběžná dráha
NJFA
Společná dohoda civilních a vojenských složek správ členských zemí Severoatlantické aliance, anglicky NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
NKT
Národní kmitočtová tabulka, viz též PPKP
NL
Námořní radionavigační pozemní stanice, anglicky Maritime radionavigation land station
NLOS
Ne v přímé viditelnosti, anglicky Non Line of Sight
NMR
Nukleární magnetická rezonance
NMT
Analogová technologie mobilních sítí, anglicky Nordic Mobile Telephone
NOAA
1) Národní správa pro oceány a atmosféru, anglicky National Oceanic and Atmospheric Administration
2) Označení polární meteorologické družice, anglicky Polar METSAT
Non-GSO
Negeostacionární družicová dráha, anglicky Non Geostationary Orbit
NR
Radionavigační pohyblivá stanice, anglicky Radionavigation mobile station
také: síť 5. generace IMT nezávislá na síti 4.G, anglicky New Radio
NTFA
Národní kmitočtová tabulka, anglicky National Table of Frequency Allocations
NTSC
Standard barevné analogové televize, anglicky National Television Systems Committee, 525 řádků
NVIS
Způsob šíření rádiových vln v KV pásmech, anglicky Near Vertical Incidence Skywave
NWA
Nomadický (přenosný) bezdrátový přístup, anglicky Nomadic Wireless Access
NWP
Numerická předpověď počasí, anglicky Numerical Weather Prediction
OB
Vysílání z míst mimo studio, anglicky Outside Broadcasting [ECA]
OBU
Palubní jednotka, anglicky On-Board Unit
OD
Oceánografická datová stanice, anglicky Oceanographic Data Station
ODC
Určování a charakterizace předmětů, anglicky Object Discrimination and Characterization
OE
Oceánograficka datová kontrolní stanice, anglicky Oceanographic data interrogation station
OFDM
Modulační technika pracující s rozprostřeným spektrem - ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením, anglicky Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDMA
Vícenásobný přístup s kmitočtovým a ortogonálním rozlišením, anglicky Orthogonal Frequency Division Multiple Access
OIRT
Mezinárodní rozhlasová a televizní organizace, francouzsky Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision, anglicky The International Radio and Television Organisation. Pozn.: 1. 1. 1993 sloučena s EBU.
OOB
Mimo pásmo, anglicky Out-of-Band
ORM
Jednání operátorů družicových služeb v pásmu 1,6 GHz, anglicky Operator Review Meetings
OW
Optické bezdrátové komunikace, anglicky Optical Wireless
P-MP
Bod-více bodů, anglicky point-to-multipoint
P-P
1) Bod-bod, anglicky Point-to-Point
2) Špička - špička (signálu), anglicky Peak-to-Peak
P-RNAV
Přesná prostorová navigace (v letectví), anglicky Precision Area Navigation
PAD
Datový tok související s vysílaným programem, anglicky Programme Associated Data
PAL
Standard barevné analogové televize, anglicky Phase Alternate Line (Colour TV standard), 625 řádků
PAMR
Síť PMR s přístupovým bodem do veřejné sítě, anglicky Public Access Mobile Radio
PAR
Přesný přibližovací radar, anglicky Precision Approach Radar
Pásmo, kmitočtové pásmo. Kmitočtové pásmo je rozsah kmitočtů, který je uveden v Plánu přidělení kmitočtových pásem a přidělen radiokomunikačním službám, nebo rozsah kmitočtů větší, zahrnující minimálně jedno kmitočtové pásmo podle PPKP. Komentář: menší rozsah kmitočtů než příslušné kmitočtové pásmo v PPKP je označován pojmem úsek.
PCM
Pulsně kódová modulace, anglicky Pulse Code Modulation
PCN
Osobní komunikační síť, anglicky Personal Communication Network
PDA
Předurčený oblouk na geostacionární dráze, anglicky PreDetermined Arc
Perigeum
Nejbližší bod oběžné dráhy družice
pfd, PFD
Hustota výkonového toku, anglicky Power Flux Density
PLB
Osobní lokalizační maják, anglicky Personal Locator Beacon
PLC
Komunikace po energetické síti, anglicky Powerline Communications
PLs
Pseudolity (Pseudo satelity) jsou na zemi umístěné rádiové vysílače, které vysílají navigační signály obdobně jako družicová radionavigace. Jejich účelem je doplňovat družicovou radionavigaci a vysílají ve stejných kmitočtových pásmech 1164-1215 MHz, 1215-1300 MHz a 1559-1610 MHz jako družicové systémy.
PM
Fázová modulace, anglicky Phase Modulation
PMR
Soukromé nebo firemní pohyblivé rádiové sítě a spoje, anglicky Professional Mobile Radio/Private Mobile Radio
PMSE
Služby spojené s programem a zvláštními událostmi (hudební vystoupení, veřejná shromáždění), anglicky Programme Making and Special Events services
Pohyblivé sítě
Sítě Pozemní pohyblivé služby. Není to synonymum pro sítě PMR/PAMR.
PP
ITU konference vládních zmocněnců, ITU Plenipotentiary Conference
PPDR
Ochrana veřejnosti a krizové komunikace, anglicky Public Protection and Disaster Relief
PPKP
Plán přidělení kmitočtových pásem, viz též NKT
PSK
Klíčování fázovým posunem, anglicky Phase Shift Keying
PSR
Primární přehledový radar, anglicky Primary Surveillance Radar
PT
Projektový tým v rámci struktur CEPT, anglicky Project Team
PVRS
Plán využití rádiového spektra
PWAP
Plošný firemní paging, andlicky Private Wide Area Paging [ECA]
PWMS
Systémy profesionálních bezdrátových mikrofonů, anglicky Professional Wireless Microphone Systems
QAM
Čtyřstavová amplitudová modulace, anglicky Quadrature Amplitude Modulation
QoS
Parametr vyjadřující kvalitu služby, anglicky Quality of Service
QPSK
Čtyřstavová modulace klíčování fázovým posunem, anglicky Quadrature Phase Shift Keying
R&TTE
Koncové rádiové a telekomunikační zařízení, anglicky Radio&Telecommunications Terminal Equipment
R3E
Radiotelefonie nebo rozhlas s amplitudovou modulaci s redukovanou nosnou vlnou
RA
(1) Radiokomunikační shromáždění ITU, anglicky Radiocommunication Assembly
(2) Radioastronomie, anglicky Radio Astronomy [ECA]
(3) Radarový výškoměr, anglicky Radar Altimeter
Racon
Radarový maják, anglicky Radio Beacon
Rádiový kanál / Radio channel
Úsek rádiového spektra vymezený dolním a horním kmitočtem, alternativně jiným jednoznačným způsobem, např. středním kmitočtem a kanálovou roztečí.
RAG
Poradní skupina radiokomunikací ITU-R, anglicky Radiocommunication Advisory Group
RAS
Radioastronomická služba, anglicky Radio Astronomy Service
RCC
(1) Námořní záchranné a koordinační středisko, anglicky Rescue Coordination Center
(2) Regionální společenství na poli komunikací, anglicky Regional Commonwealth in the Field of Communications. Pozn.: Zahrnuje některé státy bývalého Sovětského svazu.
RDARA
Oblast regionálních a národních letových tras, anglicky Regional And Domestic Air Route Area. [Dodatek 27 Řádu]
RDS
1) Služba rádiového určování, anglicky Radiodetermination Service
2) Datová služba poskytovaná VKV rozhlasem (cca 730 bit/s), anglicky Radio Data Service nebo Radio Data System
RDSS
Družicová služba rádiového určování, anglicky Radiodetermination-Satellite Service
REC, Rec.
Doporučení (druh dokumentu), anglicky Recommendation
Rep.
Zpráva (druh dokumentu), anglicky report
RES, Res.
Rezoluce (druh dokumentu), anglicky Resolution
Rev.
Revidovaný dokument
RF
Rádiová frekvence, anglicky Radio Frequency [Rec. ITU-R M.1371-3]
RFID
Rádiové identifikační zařízení, anglicky Radio Frequency Identification Device
RIS
Systém říčních informačních služeb, anglicky River Information System
RISC
Výbor pro slučitelnost a bezpečnost na železnici, anglicky Railway Interoperability and Safety Committee
RLAN
Rádiová lokální síť, anglicky Radio Local Area Network
RLS
Radiolokační služba, anglicky Radiolocation Service
RLSS
Družicová radiolokační služba, anglicky Radiolocation-Satellite Service
RM
Námořní radionavigační pohyblivá stanice, anglicky Maritime radionavigation mobile station
RN
Radionavigační pozemní stanice, anglicky Radionavigation land station
RNAV
Prostorová navigace (v letectví), anglicky Area Navigation
RNS
Radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky RadioNavigation Service
RNSS
Družicová radionavigační služba (radiokomunikační), anglicky RadioNavigation Satellite Service
ROC
Omezený průkaz operátora, anglicky Restricted Operator's Certificate
ROES
Zemské, pouze přijímací stanice v družicových komunikacích, anglicky Receive Only Earth Stations
RoP
Jednací řád, anglicky Rules of Procedure
RPA
Dálkově pilotované letadlo, anglicky Remotely Piloted Aircraft
RPC
Dálkové pilotní středisko (UAV), anglicky Remote Piloting Centre
RR/RŘ
Radio Regulations/Radiokomunikační řád - mezinárodní dohoda upravující podmínky využívání kmitočtů pro mobilní, družicové a další komunikace v souladu s novými technologiemi , potřebami trhu a uživatelů rádiového spektra.
rr/RR
(1) rr = rádio reléové spoje,
(2) RR = Radiokomunikační řád, anglicky Radio Regulations [Rec. ITU-R M.1371-3]
RRB
Výbor pro radiokomunikační řád ITU-R, anglicky Radio Regulations Board
RSBN
Radiolokační systém navigace na krátkou vzdálenost, anglicky Radiolocation System for Short Range Navigation, rusky Radiolokacijnaja Sistěma Bližševo Naveděnija
RSC
Výbor Evropské komise pro rádiové spektrum, anglicky Radio Spectrum Committee
RSM
Přístroj pro měření rychlosti, anglicky Radio Speed Meter [ECC Rep 134]
RSMS
Radarový detekční a měřící systémy, anglicky Radar Sensing and Measurement System
RSP
Radarový odpovídač, anglicky Responder Beacon
RSPG
Skupina pro politiku rádiového spektra, pomocný orgán Evropské komise, anglicky Radio Spectrum Policy Group
RSPP
Program politiky využívání rádiového spektra, anglicky Radio Spectrum Policy Programme
RSR
Traťový přehledový radar, anglicky en-Route Surveillance Radar
RSSI
Indikace intenzity přijímaného signálu, anglicky Received Signal Strength Indication
RSU
Silniční zařízení, anglicky Road Side Unit
RTCA
Radiotechnická komise pro letectví, anglicky Radio Technical Commission for Aeronautics
RTTT
Telematika v silniční dopravě a silničním provozu, anglicky Road Transport and Traffic Telematics
Rx
Přijímač, anglicky Receiver [Rec. ITU-R M.1371-3]
S-DAB
Družicový digitální rozhlas, anglicky Satellite Digital Audio Broadcasting
S-PCS
Systém družicové osobní komunikace, anglicky Satellite Personal Communication System
s/E
Sestupný směr, anglicky Space-to-Earth direction
S/N
Poměr signálu k šumu, anglicky Signal-to-Noise ratio. Viz také SNR.
SA
Meteorologická pomocná pohyblivá stanice, anglicky Meteorological aids mobile station
SAA, S&A
Detekce a vyhnutí (u bezpilotních letounů UAV), anglicky Sense and Avoid
SAB
Pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání, anglicky Service Ancillary for Broadcasting
SAB/SAP
Pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizního vysílání nebo pro tvorbu programu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting/Service Ancillary for Program. Pozn.: SAB - jen příprava TV programu a TV vysílání, zahrnuje i ENG/OB. SAP - divadlo, koncerty pop music, sport, a další.
SAP
Pomocné aplikace pro tvorbu programu, anglicky Service Ancillary for Program
SAR
1) Pátrání a záchrana, anglicky Search and Rescue
2) Radar se syntetickou aperturou, anglicky Synthetic Aperture Radar
SARPs
Standardní a doporučené postupy, anglicky Standards And Recommended Practices
SARSAT
Družicové navádění pro pátrání a záchranu, anglicky Search and Rescue Satellite Aided Tracking (viz COSPAS)
SART
Transpondér pro účely pátrání a záchrany, anglicky Search and Rescue Transponder
SATCOM
Družicová komunikace, anglicky Satellite Communications
SBAS
Systém se satelitním rozšířením, anglicky Satellite Based Augmentation System
SBR
anglicky Surface-Based Radar
SC
Zvláštní výbor ITU-R pro záležitostí regulační a postupů (v rámci přípravy na CPM a WRC), anglicky Special Committee on regulatory/procedural matters
SDR
1) Systém družicového rozhlasového vysílání, anglicky Satellite Digital Radio
2) Rádiové zařízení se softwarově řízenými parametry, anglicky Software Defined Radio
SECAM
Standard barevné analogové televize, francouzsky Séquentiel Couleur á Mémoire
SES
Jednotné evropské nebe, anglicky Single European Sky. Týká se řízení letového provozu.
SESAR
Výzkumný program pro jednotné evropské řízení letového provozu, anglicky Single European Sky ATM Research Programme
SFCG
Skupina pro koordinaci kmitočtů ve vesmíru, anglicky Space Frequency Coordination Group. ITU-R uznaný koordinační orgán pro kosmické vědecké služby, zal. 1979, členy jsou národní kosmické agentury některých st.
SFN
Síť synchronizovaných vysílačů vysílajících identický signál na stejném kmitočtu (např. digitální rozhlasová nebo televizní síť), anglicky Single Frequency Network [Dohoda Ženeva-06, Annex 2, 1.3.15]
SG
Studijní skupina ITU-R, anglicky Study Group
SG-RFC
Řídící skupina pro koordinaci rádiových kmitočtů, anglicky Steering Group on Radio Frequency Coordination
SHF
Super vysoké kmitočty, anglicky Super High Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá SKV.
SINR
Poměr signálu k rušení a šumu, anglicky Signal to Interference and Noise Ratio
SIT
Družicový interaktivní terminál, anglicky Satellite Interactive Terminal
SKV
Super krátké vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá SHF.
SM
Meteorologická pomocná pozemní stanice, anglicky Meteorological aids land station
SMOS
Znečištění a koncentrace soli v oceánech, anglicky Soil Moisture and Ocean Salinity
SMR
Radar pro řízení pohybů na pohybové ploše, anglicky Surface Movement Radar
SNG
Družicové spoje pro předávání zpravodajských příspěvků, anglicky Satellite News Gathering
SNR
Poměr signál/šum, anglicky Signal to Noise Ratio
SOL
Bezpečnost životů, anglicky Safety of Life.
SOLAS
Mezinárodní konvence pro záchranu životů na mořích, anglicky International Convention for the Safety of Life at Sea
SOS
Služba kosmického provozu (radiokomunikační), anglicky Space Operation Service
SOTDMA
Samoorganizovaný časově dělený vícenásobný přístup, anglicky Self-Organized Time Division Multiple Access
SRD
Zařízení krátkého dosahu, anglicky Short Range Device
SRR
Automobilní radar krátkého dosahu, anglicky Automotive Short Range Radar
SRS
Služba kosmického výzkumu (radiokomunikační), anglicky Space Research Service
SS
Stanice kmitočtových normálů a časových signálů, anglicky Standard frequency and time signal station
SSAS
Systémy lodní bezpečnosti a výstrahy, anglicky Ship Security and Alerting Systems
SSB
Druh vysílání s jedním postraním pásmem, anglicky Single Side Band
SSR
Sekundární přehledový radar, anglicky Secondary Surveillance Radar
STB
Set-top-box (název pochází z obvyklého umístění nahoře na televizi (TV setu)), zařízení převádějící přijatý signál na jiný, který televize umí zpracovat, např. signál digitální televize na analogový.
SUT
Družicový uživatelský terminál, anglicky Satellite User Terminal
SV
Střední vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá MF.
SVTR
Soustavy využívající troposférický rozptyl, anglicky Trophospheric Scatter System
T-DAB
Systém pro digitální zemské rozhlasové vysílání, anglicky Terrestrial-Digital Audio Broadcasting
T-DMB
Systém digitálního zemského multimediálního vysílání v pohyblivých sítích, anglicky Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting
T&C
Dálkové měření a ovládání, anglicky Telemetry and Command
TACAN
Systém taktické letecké navigace, anglicky Tactical Aeronautical Navigation
TACS
Komunikační systém s celkovým přístupem, anglicky Total Access Communication System
TAPS
Technologie z rodiny TETRA, anglicky TETRA Advanced Packed Data Service
TCAM
Výbor pro posuzování shody a dozor nad trhem v oblasti telekomunikací Evropské komise, anglicky Telecommunication Conformity Assesment and Market Surveillance Committee
TDD
Duplexní provoz s časovým dělením, anglicky Time Division Duplex
TDM
Časově dělené multiplexování, anglicky Time Division Multiplexing
TDMA
Druh provozu s časovým dělením přístupu, anglicky Time Division Multiple Access
TEDS
Vylepšené datové služby TETRA, anglicky TETRA Enhanced Data Services
TES
Přemístitelné pozemské stanice, anglicky Transportable Earth Stations. Stanice jsou typicky používané pro družicové předávaní zpravodajství (Satellite News Gathering (SNG), tj. živé přenosy z míst událostí).
TETRA
Druh zemského rádiového systému, anglicky Terrestrial Trunked Radio
TETRAPOL
Digitální PMR standard výrobce EADS Telecom (dříve MATRA)
TFTS
Systém veřejné korespondence s letadly, anglicky Terrestrial Flight Telecommunication System
TG
Pracovní skupina zřízenou jednorázově pro určitý úkol, anglicky Task Group. Viz též JTG.
TIG
Časově neměnné zesílení, anglicky Time-invariant Gain
TLPR
Radar pro zjišťování hladiny v nádržích, anglicky Tank Level Probing Radar [ECA]
TPC
Řízení vysílacího výkonu, anglicky Transmit Power Control
TRA-ECS
Zemské rádiové aplikace schopné poskytovat služby elektronických komunikací, anglicky Terrestrial Radio Applications Capable of Providing Electronic Communications Services
TRR
Taktické rádio reléové spoje, anglicky Tactical Radio Relays [ECA]
TS
Koncová stanice, terminál, anglicky Terminal Station
TSB
Telekomunikační úřad ITU, anglicky Telecommunication Standardization Bureau
TT&C
Telemetrie, sledování a povely, anglicky Telemetry, Tracking and Commands
TTT
Přepravní a dopravní telematika, anglicky transport and traffic telematics
TV
Televize, anglicky Television
TVG
Časově proměnné zesílení, anglicky Time-Variant Gain
TVOB
Televizní vysílání z míst mimo studia, anglicky Television Outside Broadcast
TVWS
Bílá místa v televizním pásmu, anglicky TV White Spaces. Jako bílé místo se označuje úsek, který je možno využít v konkrétním čase a na konkrétním geografickém území v neinterferenčním a nechráněném režimu ve vztahu k službám s vyšší prioritou. Příkladem je využití úseku v televizním kanále, který není na dané místě v danou dobu využíván pro vysílání TV.
TWIM
Zemská bezdrátová interaktivní multimédia, anglicky Terrestrial Wireless Interactive Multimedia
Tx
Vysílač, anglicky Transmitter [Rec. ITU-R M.1371-3]
UA
Bezpilotní letadlo, anglicky Unmanned Aircraft
UAC
Pokrytí městských oblastí, anglicky Urban Area Coverage
UACS
Řídící stanice bezpilotního letadla, anglicky Unmanned Aircraft Control Station
UAS
Bezpilotní systémy, anglicky Unmanned Aircraft Systems
UAT
Standardní universální přístupová stanice (v letectví), anglicky Universal Access Transceiver
UAV
Letecký prostředek bez posádky, anglicky Unmanned Air Vehicle
UDF
Zaměřovací stanice pracující na UKV, anglicky Ultra High Frequency Direction-Finding Station
UHF
Ultra vysoké kmitočty, anglicky Ultra High Frequency. Pozn. Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá UKV.
UIC
Mezinárodní železniční unie, anglicky International Railways Union
UKV
Ultra krátké vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá UHF.
UL
V družicové komunikaci vzestupný směr, tj. ze Země k družici, v pohyblivých sítích směr od terminálu k základnové stanici, anglicky Uplink
ULP-AID
Zvířecí implantáty velmi nízkého výkonu, anglicky Ultra Low Power Animal Implant Devices
ULP-AMI
Lékařské aktivní implantáty velmi nízkého výkonu, anglicky Ultra Low Power Active Medical Implants
ULP-MMI
Lékařské membránové implantáty velmi nízkého výkonu, anglicky Ultra Low Power Medical Membrane Implants
UMTS
Univerzální mobilní terestrický systém pro pohyblivé komunikace, anglicky Universal Mobile Terrestrial System. Zpráva CPM uvádí Universal Mobile Telecommunications System.
US NOAA
Národní úřad pro oceán a atmosféru (z angl. National Oceanic and Atmospheric Admnistration) - vědecká vládní agentura ministerstva obchodu USA
USB
Univerzální sériová sběrnice, anglicky Universal Serial Bus
Úsek, kmitočtový úsek
Kmitočtový úsek je rozsah kmitočtů menší než příslušné kmitočtové pásmo uvedené v Národní kmitočtové tabulce.
UTC
Koordinovaný světový čas. Podle ustanovení 1.14 Radiokomunikačního řádu (i Národní kmitočtové tabulky) je koordinovaný světový čas časomíra založená na sekundě a definovaná Doporučením ITU-R TF.460-6; pro většinu praktických použití spojených s aplikací Radiokomunikačního řádu je čas UTC rovnocenný střednímu slunečnímu času na základním poledníku (zeměpisná délka 0°), dříve označovanému jako GMT.
UTRA
UMTS zemský rádiový přístup, anglicky UMTS Terrestrial Radio Access
UWB
Aplikace využívající velmi široké pásmo, anglicky Ultra Wide Band
VDES
VKV přenos dat
VDF
Zaměřovací stanice pracující na VKV, anglicky Very High Frequency Direction-Finding Station
VDL
VKV datový spoj, anglicky VHF Data Link [Rec. ITU-R M.1371-3]
VDV
Velmi dlouhé vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá VLF.
VGE
Dobrovolná skupinu expertů, anglicky Voluntary Group of Experts
VHF
Velmi vysoké kmitočty, anglicky Very High Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá VKV.
VKV
Velmi krátké vlny. Pozn.: Jako anglická zkratka označující stejné vlny se používá VHF.
VLBI
Radioastronomické pozorování spektrálních čar, anglicky Very Long Baseline Interferometry
VLF
Velmi nízké kmitočty, anglicky Very Low Frequency. Pozn.: Jako česká zkratka označující stejné vlny se používá VDV.
Vlnová délka
Vlnová délka (λ) je vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění za dobu jednoho kmitu. Rádiová vlna se šíří v prostoru rychlostí světla (c) 300 000 km/s. Frekvence = kmitočet (f) je počet vln za 1 sekundu.
λ = c/f (m, ms-1, Hz)
f = c/? (Hz, ms-1, m)
kde c = 3 × 108 ms-1
VoIP
Přenos hlasu pomocí internetového protokolu (paketově), anglicky Voice over Internet Protocol
VOR
VKV všesměrový radiomaják, anglicky VHF Omnidirectional Radio Range
VORTAC
Kombinace zařízení VOR a TACAN, anglicky VOR and TACAN combination
VOX
Hlasově aktivované vysílání, anglicky Voice Activation Exchange
VR
Vozidlový radar, anglicky Vehicle Radar [ECC Rep 134]
VSAT
Terminál s velmi malou anténou, anglicky Very Small Aperture Terminal
VTS
(1) Lodní přepravní služby, anglicky Vessel traffic services [Rec. ITU-R M.1371-3]
(2) Lodní radarový systém, anglicky Vessel Traffic System (radar) [ECA]
WAIC
Bezdrátové avionické komunikace uvnitř letadla, anglicky Wireless Avionic Intra-Aircraft Communications
WAPECS
Politika bezdrátového přístupu k službám elektronických komunikací, anglicky Wireless Access Policy for Electronic Communications Services
WARC
Světová správní radiokomunikační konference, anglicky World Administrative Radio Conference
WAS/RLAN
Bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN), anglicky Wireless Access Systems/Radio Local Area Network
WCDMA
Širokopásmový vícenásobný přístup rozlišovaný kódem, anglicky Wideband Code Division Multiple Access
WG
Pracovní skupina, anglicky Working Group
WGFM
Pracovní skupina CEPT věnující se otázkám správy kmitočtů, anglicky Working Group Frequency Management
WGS
Světový zeměměřičský systém, anglicky World Geodetic System [Rec. ITU-R M.1371-3]
WGSE
Pracovní skupina CEPT pro spektrální inženýrství (anglicky Working Group Spectrum Engineering). Skupina vypracovávající technické návody pro využití kmitočtových pásem různými službami, kritéria sdílení při využívání stejného pásma nebo kritéria slučitelnosti při využívání sousedních pásem.
Wi-Fi
Druh bezdrátové technologie pro bezdrátové LAN založené na standardech IEEE 802.11
WiGig
Standard pro využívání kmitočtů okolo 60 GHz, anglicky Wireless Gigabit
WiMax
Systém pro mikrovlnné přístupové sítě, anglicky Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAM
Širokopásmový režim s nízkou aktivitou, anglicky Wideband Low Activity Mode [CEPT Rep.37]
WLAN
Bezdrátová lokální síť, anglicky Wireless LAN
WLL
Bezdrátová místní smyčka, anglicky Wireless Local Loop
WMO
Světová meteorologická organizace, anglicky World Meteorological Organization
WP
Pracovní podskupina, anglicky Working Party
WPAN
Osobní bezdrátová síť, anglicky Wireless Personal Area Network
WPR
Radar pro zkoumání zdí apod., anglicky Wall-Probing Radar. Radar pro zkoumání zdí je zobrazovací systém s čidlem indikujícím poruchy pole, určený k detekci předmětů obsažených ve zdech nebo k určení fyzikálních vlastností zdí. Zdmi jsou míněny betonové struktury, mostní pilíře, zdi v dolech nebo jiné fyzické struktury, které jsou dostatečně hutné a silné, aby absorbovaly většinu signálu vysílaného systémem. Pozn.: Radar využívá UWB technologii.
WPT
bezdrátový přenos elektrické energie
WRC
Světová radiokomunikační konference ITU, anglicky World Radiocommunication Conference
WRC-03
Světová radiokomunikační konference 2003 (Ženeva, Švýcarsko), anglicky World Radiocommunication Conference 2003
WRC-07
Světová radiokomunikační konference 2007 (Ženeva, Švýcarsko), anglicky World Radiocommunication Conference 2007
WRC-12
Světová radiokomunikační konference 2012 (Ženeva, Švýcarsko), anglicky World Radiocommunication Conference 2012
WRC-2000
Světová radiokomunikační konference 2000 (Istanbul, Turecko), anglicky World Radiocommunication Conference 2000
WRC-23
Světová radiokomunikační konference 2023 Mezinárodní telekomunikační unie, anglicky World Radiocommunication Conference 2023 ITU
WSD
Zařízení využívající bílá místa ve spektru, anglicky White Space Devices
WSIS
Světové zasedání k informační společnosti, anglicky World Summit on the Information Society
WTDC
Světová konference pro rozvoj telekomunikací, anglicky World Telecommunication Development Conference, pozn. konference sektoru ITU-D
WTO
Světová obchodní organizace, anglicky World Trade Organisation
WTSA
Světové telekomunikační shromáždění, anglicky World Telecommnication Standardization Assembly
WWW
1) Celosvětová síť internetových serverů, anglicky World Wide Web
2) Světové sledování počasí, anglicky World Weather Watch
X-QAM
X-stavová kvadraturní amplitudová modulace, anglicky Quadrature Amplitude Modulation (X states)
ZULU (čas)
Některé dohody v komunikacích používají "Z" nebo "Zulu" čas jako označení času UTC. Vychází přitom z označení Z pro časovou zónu se středem na nultém poledníku [Rec. ITU-R TF.686-2], viz UTC.

Zpět nahoru